Site specific works

Transformation #1 – #2 – installation with sound

[ENG] Transformation #1 and #2 together form a site specific installation with sculpture, video and sound. It is about transformation of a figure (human).  [NL] Transformatie #1 en #2, vormen samen een site specific installatie met sculptuur, video en geluid. Het gaat over transformatie van een figuur (mens).

Transformation #1 – video installation + sound, loop 6.34 min. Film with sound (only part of the complete film, 0.44 sec). [ENG] Transformation #1. Video installation with sound (screen, power cables). The work arose from filming the beautiful, rotating wooden interior (the heart) of the mill. In the end I just used the sound of it. The intense creaking (and uncomfortable) sound can be heard during the figure's movements in the film. The film is a transformation of a figure.

[NL] Transformatie #1. Video installatie met geluid, (beeldscherm, stroomkabels). Het werk is ontstaan vanuit het filmen van het prachtige, draaiende houten binnenwerk (het hart) van de molen. Uiteindelijk heb ik alleen het geluid ervan gebruikt. Het intens krakende (en ongemakkelijke) geluid is te horen tijdens de bewegingen van het figuur in de film. De film is een transformatie van een figuur.

transformation #2 – installation, sculpture.
[ENG] For this installation I used a sculpture that I often use at other locations. It has no head or identity and has been outside for several years, making the outside increasingly greener (moss). The image connects with the space (the strange angle in the walls, various pipes and the old electrical installation).

[NL] Bij deze installatie heb ik een sculptuur gebruikt die ik vaker op andere locaties gebruik. Het heeft geen hoofd of identiteit en staat inmiddels enkele jaren buiten waardoor de buitenzijde steeds groener (mos) wordt. Het beeld gaat een verbinding aan met de ruimte  (de vreemde hoek in de wanden, diverse leidingen en de oude elek­trische installatie).

Krachtveld [force field], installation

Krachtveld (force field), installation, 7.5x5m.
[ENG] Krachtveld [Force field]. A site specific installation with five large, transparent epoxy plates and red pigment 7.5x5m. The installation hangs from the construction (support beam) of the building. The low space has a mysterious and sensitive atmosphere, which provides a nice contrast with the heavy stone and concrete of the building. The installation arose from this contrast. You can touch the work and walk between it.

[NL] Krachtveld. Een site specific installatie met vijf grote, transparante epoxy platen en rood pigment 7.5x5m.  De installatie hangt aan de constructie (steunbalk) van het gebouw. De lage ruimte heeft een mysterieuze een gevoelige sfeer, dit geeft een mooi contrast met het zware steen en beton van het gebouw. Vanuit dit contrast is de installatie ontstaan. Je kunt het werk aan­raken en er tussendoor lopen.

Transparent hole

[ENG] Transparent hole (white hole), sites specific. Glass, copper wire, jute, latex. The installation is located on the old window in the space between the mill house and the mill. A large hole has been made in the thick glass (18 mm) by sandblasting. This is a very intense and time-consuming process. A jute cloth is rolled up on the windowsill. This jute roll has a latex print of a belly on it. In the exhibition the work hangs exactly opposite the water vortex (black hole) of the video installation Pneuma.

[NL] Transparant gat (wit gat), sites specific. Glas, koperdraad jute, latex. De installatie bevindt zich aan het oude raam in de tussenruimte van het molen­huis en de molen. In het dikke glas (18 mm) is door middel  van zandstralen een groot gat gemaakt. Dit is een zeer intens en tijdrovend proces. Op de vensterbank ligt een jute lap opgerold. Op deze jute rol ligt een met latex gemaakte afdruk van een buik. In de expositie hangt het werk exact tegenover de waterkolk (zwarte gat) van de video installatie Pneuma. (foto Joost Verpoort)

Outside in

Outside in – video installation
[ENG] Sketch, video installation, (about the inside out). Installation in the living room.
[NL] Schets, video-installatie, (over binnenstebuiten). Installatie in de woonkamer.

Folie (foil)

[ENG] Folie [Foil]. Site specific installation. The location is an old ruin in a forest area on the border of the Netherlands and Belgium. I used a roll of agricultural film for this installation. In the forest and rural areas you often come across pieces of agricultural plastic or foil. Waste in nature is horrible. On the other hand, construction film can be a material that appeals to the imagination.

[NL] Folie. Site specific installatie. De locatie is een oude ruïne in een bosgebied op de grens van Nederland en België. Bij deze installatie heb ik een rol landbouwfolie gebruikt. In het bos en buitengebieden kom je vaak stukjes landbouwplastic of folie tegen. Afval in de natuur is afschuwelijk. Aan de andere kant kan landbouwfolie een materiaal zijn dat tot de verbeelding spreekt.

Hierarchy rules and RAW Material. Site specific installation, 2 video's and adjustments to the space

[ENG] Site specific installation, consisting of two videos installations and adjustments to the space (ceiling, power cables). The two installations are connected through holes in the suspended ceiling (ceiling panels removed). The power cables were hanging from the ceiling (in the holes).
[NL] Site specific installatie, bestaande uit twee video's installaties en aanpassingen aan de ruimte (plafond, stroomkabels). De twee installaties worden met elkaar verbonden door gaten in het systeemplafond (plafondplaten eruit). De stroomkabels aan het plafond (in de gaten).

part 1: Hierarchy rules – video installation, loop 15 sec.
[ENG] I came across three deer in the countryside and filmed them. While editing the film, I wondered if I could just make this film public. Because perhaps this was a private moment for the deer? (And who am I?) I kept the film for a long time, when I came to this (site specific) place, I used the film in an installation. The installation is on top of the suspended ceiling. The film is edited in such a way that the deer walk backwards (maybe they do that someday and we never see it?). To watch the short video film you have to climb up an uncomfortable ladder (about 2.5 m). This was done on purpose so that as a viewer you have to make more effort to see the film. I like the idea that the three deer from the film can "dominate" the viewer.

[NL]  Ik kwam drie reeën tegen in het buitengebied en heb ze gefilmd. Tijdens het monteren van de film vroeg ik me af of ik deze film zomaar openbaar kon maken. Omdat dit wellicht een privé moment was voor de reeën? (En wie ben ik?) Ik heb de film een lange tijd bewaard, toen ik op deze (site specific) plek kwam, heb ik de film gebruikt in een installatie. De installatie staat bovenop het systeemplafond. De film is zodanig gemonteerd dat de reeën achteruit lopen, (misschien doen ze dat wel ooit en zien wij het nooit?). Om de korte videofilm te bekijken moet je met een oncomfortabele ladder (ongeveer 2,5 m.) naar boven klimmen. Dit is met opzet gedaan zodat je als kijker meer moeite moet doen om de film te kunnen zien. Ik vind het een mooie gedachte dat de drie reeën uit de film "de kijker" daarmee kunnen "domineren".

part 2: RAW material, video installation loop.
[ENG] This installation shows a large projection from floor to ceiling, (2.5x6m.) It is about a chicken that I wanted to film from the bottom, through a glass plate. A new perspective to look at this beautiful animal. I soon noticed that I was ordering the chicken around and becoming impatient because she was afraid to walk on the glass plate (which people often experience with a glass floor). Finally the chicken walked across the glass plate. When I watched the film during editing, I felt ashamed of my impatient and domineering attitude towards the chicken. That's why I didn't edit the film and used the unedited (“RAW”) version.

[NL] Deze installatie toont een grote projectie van vloer tot plafond, (2,5x6m.) Het gaat over een kip die ik wilde filmen vanuit de onderzijde, door een glasplaat. Een nieuw perspectief om naar dit prachtige dier te kijken. Al snel merkte ik op dat ik de kip commandeerde en ongeduldig werd omdat ze bang was om over de glasplaat te lopen (wat mensen vaak ook ervaren bij een glazen vloer). Uiteindelijk liep de kip over de glasplaat. Toen ik de film bij het monteren bekeek, schaamde ik me voor mijn ongeduldige en dominante houding tegenover de kip. Daarom hebt ik de film niet gemonteerd en de onbewerkte (“RAW”) versie gebruikt.

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//