Site specific works

Transformation #1 – #2 – installation with sound

Transformation #2

Transformation #1 – video installation + sound, loop 6.34 min. Film with sound (only part of the complete film, 0.44 sec). [ENG] transformation #1 and #2. Transformation of man. The work originated from the sound of the heart of the mill (wooden interior) while turning. You can also partly hear this intense creaking (and uncomfortable) sound in the space between the mill and the mill house. The interior was filmed several times for possible use in the installation. Ultimately, the sound of the mill became the starting point for the work.
[NL] transformatie #1 en #2. Transformatie van de mens. Het werk is ontstaan vanuit uit het geluid van de hart van de molen (houten binnenwerk), tijdens het draaien. Dit intens krakende (en ongemakkelijke) geluid hoor je deels ook in de ruimte tussen molen en molenhuis. Het binnenwerk meermaals gefilmd om eventueel te gebruiken in de installatie. Uiteindelijk werd het geluid van de molen het uitgangspunt voor het werk.

transformation #2 – installation, sculpture.
[ENG] For this site specific installation I used a sculpture that I often use at other locations. The sculpture has no head and has been outside for several years and is changing. The outside slowly turns green with moss. The image connects with the space of the building (the strange angle in the walls, the old electrical installation and various pipes).
[NL] Bij deze site specific installatie heb ik een sculptuur gebruikt die ik vaker op andere locaties gebruik. De sculptuur heeft geen hoofd en staat inmiddels enkele jaren buiten en verandert. De buitenzijde wordt langzaam groen van het mos. Het beeld gaat een verbinding aan met de ruimte van het gebouw (de vreemde hoek in de wanden, de oude elektrische installatie en diverse leidingen).

Krachtveld [force field], installation

Krachtveld (force field), installation, 7.5x5m.
[ENG] The space is made of stone and reinforced concrete and was later built on with the aim of being a passage between the mill and the mill house. It was also used as a storage space (raw materials, flour). The installation is located in the construction of the building. It hangs from the beam. The physical building (the space in between) allows the two different domains to merge. The feeling of the low space (2.35 m) gives a mysterious, sensitive and dark atmosphere. This creates a nice contrast with the weighty, heavy stone and concrete. From here the installation Force Field was created, an installation with 5 large and transparent epoxy plates with red pigment. You can touch the work and walk between it.

[NL] De ruimte is van steen en gewapend beton en is later (aan)gebouwd met als doel een doorgang tussen de molen met het molenhuis te zijn. Het werd ook als opslagruimte (grondstoffen, meel) gebruikt. De installatie bevindt zich in aan de constructie van het gebouw. Het hangt aan de draagbalk. Het fysieke gebouw (de tussenruimte) laat de twee verschillende domeinen samenvloeien. Het gevoel van de lage ruimte (2.35 m) geeft zowel een mysterieuze, gevoelige en duistere sfeer. Hierdoor ontstaat geeft een mooi contrast met het gewichtige, zware steen en beton. Vanuit hier is de installatie Krachtveld ontstaan, een installatie met 5 grote en transparante epoxy platen met rood pigment. Je kunt het werk aanraken en er tussendoor lopen.

Transparent hole (white hole)

[ENG] The installation is located on the old window in the space between the mill house and the Borkel en Schaft mill (Arts Festival). A large hole has been made in the thick glass (18 mm) by sandblasting. This is a very intense and time-consuming process. There is a jute cloth rolled up on the windowsill. On this roll is a latex print of an abdomen with navel.

[NL] De installatie bevindt zich in aan het oude raam in de ruimte tussen het molenhuis en de molen Borkel en Schaft (Kunstenfestival). In het dikke glas (18 mm) is een groot gat gemaakt door middel van zandstralen. Dit is een zeer intens en tijdrovende proces. Op de vensterbank ligt een jute lap, opgerold. Op deze rol ligt een met latex gemaakte afdruk van een buik met navel. (foto: Joost Verpoort)

Outside in

Outside in – video installation
[ENG] Sketch, video installation, (about the inside out). Installation in the living room.
[NL] Schets, video-installatie, (over binnenstebuiten). Installatie in de woonkamer.

Folie (foil), site specific installation

[ENG] The location is an old ruin in a forest area on the border of the Netherlands and Belgium. I used a roll of agricultural film for this installation. In the forest and rural areas you often come across pieces of agricultural plastic or foil. Waste in nature is horrible. On the other hand, construction film can be a material that appeals to the imagination.

[NL] De locatie is een oude ruïne in een bosgebied op de grens van Nederland en België. Bij deze installatie heb ik een rol landbouwfolie gebruikt. In het bos en buitengebieden kom je vaak stukjes landbouwplastic of folie tegen. Afval in de natuur is afschuwelijk. Aan de andere kant kan (andbouwfolie een materiaal zijn dat tot de verbeelding spreekt.

Site specific installation. Two video's and adjustments to the space (ceiling)

[ENG] Site specific installation, consisting of two videos installations and adjustments to the space (ceiling, power cables). The two installations are connected through holes in the suspended ceiling (ceiling panels removed). The power cables were hanging from the ceiling (in the holes).

[NL] Site specific installatie, bestaande uit twee video's installaties en aanpassingen aan de ruimte (plafond, stroomkabels). De twee installaties worden met elkaar verbonden door gaten in het systeemplafond (plafondplaten eruit). De stroomkabels hingen aan het plafond (in de gaten).

part 1: Hierarchy rules – video installation, loop 15 sec.
[ENG] I came across three deer in the countryside and filmed them. While editing the film, I wondered if I could just make this film public. Because perhaps this was a private moment for the deer? (And who am I?) I kept the film for a long time, when I came to this (site specific) place, I used the film in an installation. The installation is on top of the suspended ceiling. The film is edited in such a way that the deer walk backwards (maybe they do that someday and we never see it?). To watch the short video film you have to climb up an uncomfortable ladder (about 2.5 m). This was done on purpose so that as a viewer you have to make more effort to see the film. I like the idea that the three deer from the film can "dominate" the viewer.

[NL]  Ik kwam drie reeën tegen in het buitengebied en heb ze gefilmd. Tijdens het monteren van de film vroeg ik me af of ik deze film zomaar openbaar kon maken. Omdat dit wellicht een privé moment was voor de reeën? (En wie ben ik?) Ik heb de film een lange tijd bewaard, toen ik op deze (site specific) plek kwam, heb ik de film gebruikt in een installatie. De installatie staat bovenop het systeemplafond. De film is zo gemonteerd dat de reeën achteruit lopen, (misschien doen ze dat wel ooit en zien wij het nooit?). Om de korte videofilm te bekijken moet je met een oncomfortabele ladder (ongeveer 2,5 m.) naar boven klimmen. Dit is met opzet gedaan zodat je als kijker meer moeite moet doen om de film te kunnen zien. Ik vind het een mooie gedachte dat de drie reeën uit de film "de kijker" daarmee kunnen "domineren".

part 2: RAW material, video installation loop.
[ENG] This installation shows a large projection from floor to ceiling, (2.5x6m.) It is about a chicken that I wanted to film from the bottom, through a glass plate. A new perspective to look at this beautiful animal. I soon noticed that I was ordering the chicken around and becoming impatient because she was afraid to walk on the glass plate (which people often experience with a glass floor). Finally the chicken walked across the glass plate. When I watched the film during editing, I felt ashamed of my impatient and domineering attitude towards the chicken. That's why I didn't edit the film and used the unedited (“RAW”) version.

[NL] Deze installatie toont een grote projectie van vloer tot plafond, (2,5x6m.) Het gaat over een kip die ik wilde filmen vanuit de onderzijde, door een glasplaat. Een nieuw perspectief om naar dit prachtige dier te kijken. Al snel merkte ik op dat ik de kip commandeerde en ongeduldig werd omdat ze bang was om over de glasplaat te lopen (wat mensen vaak ook ervaren bij een glazen vloer). Uiteindelijk liep de kip over de glasplaat. Toen ik de film bij het monteren bekeek, schaamde ik me voor mijn ongeduldige en dominante houding tegenover de kip. Daarom hebt ik de film niet gemonteerd en de onbewerkte (“RAW”) versie gebruikt.

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//