Site specific works

Transformation #1 – #2 – installation with sound (site specific)

Transformation #2

transformation #1 – video installation, loop 6.34 min. Film with sound (only part of the complete film, 0.44 sec). Film in the installation in the building between the mill house and the mill, Borkel and Schaft.

[ENG] transformation #1 and #2. Transformation #1 and #2. Transformation of humanity, towards a new form and content. Attempt to explore the metaphysical realms of the imagination.
This work originated from the sound of the rotating blades of the mill, which you can clearly hear in the space between the mill and the mill house. I have filmed the beautiful wooden interior of the mill several times for possible use in the site specific installation. Ultimately, the intense creaking mill sound became the starting point for the work.
[NL] transformatie #1 en #2. Transformatie van de menselijkheid, naar een nieuwe vorm en inhoud. Poging om de metafysische gebieden van de verbeelding te verkennen.
Dit werk is onstaan vanuit uit het geluid van de draaiende wieken van de molen, dit geluid hoor je duidelijk in de ruimte tussen molen en molenhuis. Ik heb het prachtige houten binnenwerk van de molen meermaals gefilmd om eventueel te gebruiken in de site specific installatie. Uiteindelijk werd het intens krakende molen geluid het uitgangsspunt voor het werk.

transformation #2 – installation, sculpture.
[ENG] For this site specific installation I used a sculpture that I often use at other locations. I call the sculpture "Pop" (doll), and take it with me often. Pop has no head and is now 12 years old. Pop literally transforms because it is left outside, causing the outside to slowly turn green with moss (and sometimes become a little damaged by transport). Pop enters into a relationship (new connections) with the space and context of the building (the strange angle in the walls, the old electrical installation, various pipes).
[NL] Bij deze site specific installatie heb ik een sculptuur gebruikt die ik vaker op andere locatie gebruik. Ik noem de sculptuur "pop", en neem het vaak mee. Pop heeft geen hoofd en is inmiddels 12 jaar oud. Pop transformeert letterlijk doordat het buiten staat, waardoor de buitenzijde langzaam groen van het mos wordt (en soms een beetje beschadigd raakt door het vervoer). Pop gaat een relatie (verbindingen) aan met de ruimte en context van het gebouw (de vreemde hoek in de wanden, de oude elektrische installatie, diverse leidingen).

Krachtveld [force field], installation (site specific)

Krachtveld (force field), installation, 7.5x5m.
[ENG] This work was created in the building between the mill house and the Borkel en Schaft mill (Arts Festival). The installation is located in the construction; the supporting beam that connects to the only pillar in the room. The support beam divides the relatively low space (2.35 m), which consists of stone, concrete and reinforced concrete. The space was later built on with the aim of providing a connection and passage between the mill and the mill house. It was also used as a storage space (raw materials, flour). The physical building (the space in between) allows two different domains to merge and provides an opportunity to explore new connections. The feeling of the low space gives both a mysterious and elusive as well as a dark and sensitive atmosphere. This provides a nice contrast with the weighty and compact heavy stone and concrete. From here the installation Force Field was created, an installation with 5 large and transparent epoxy plates with red pigment. People can interact with the work, touch it, feel it and walk among it. In short, experiencing the work, the interaction often gives surprising reactions.

[NL] Dit werk is tot stand gekomen in het pand tussen het molenhuis en de molen Borkel en Schaft (Kunstenfestival). De installatie bevindt zich in aan de constructie; de draagbalk die in verbinding staat met de enige pilaar in de ruimte. De steunbalk verdeeld de relatief lage ruimte (2.35m.), deze bestaat uit steen, beton en gewapend beton. De ruimte is later (aan)gebouwd met als doel een verbinding en doorgang tussen de molen met het molenhuis te zijn. Het werd tevens als opslagruimte (grondstoffen, meel) gebruikt. Het fysieke gebouw (de tussenruimte) laat het samenvloeien van twee verschillende domeinen toe en geeft een mogelijkheid om nieuwe verbindingen te onderzoeken. Het gevoel van de lage ruimte geeft zowel een mysterieuze en ongrijpbare alsook een duistere en gevoelige sfeer. Dit geeft een mooi contrast met het gewichtige en compacte zware steen en beton. Vanuit hier is de installatie Krachtveld onstaan, een installatie met 5 grote en transparante epoxy platen met rood pigment. Mensen kunnen interactief met het werk zijn, het aanraken, voelen en er tussendoor lopen. Kortom het werk beleven, de interactie geeft vaak verrassende reacties.

Transparent hole (white hole), site specific assembly

[ENG] The installation is located at the old window in the building between the mill house and the Borkel en Schaft mill (Arts Festival). A large hole has been made in the thick glass (18 mm) by sandblasting. This intense and time-consuming process feels like a passage or birth to a new beginning. There is a rolled up jute cloth on the windowsill. On this jute roll is a latex print of an abdomen with navel.

[NL] De installatie bevindt zich in aan het oude raam in het pand tussen het molenhuis en de molen Borkel en Schaft (Kunstenfestival). In het dikke glas (18 mm) is een groot gat gemaakt door middel van zandstralen. Dit intense en tijdrovende proces voelt als een doorgang of een geboorte naar een nieuw begin. Op de vensterbank ligt een opgerolde jute lap. Op deze jute rol ligt een met latex gemaakte afdruk van een buik met navel. (foto: Joost Verpoort)

Outside in, site specific installation

Outside in – video installation
[ENG] Sketch, video installation. About inside out, bringing the outside in and vice versa. Installation in the living room.
[NL] Schets, video-installatie. Over binnenstebuiten, het buiten naar binnen brengen en andersom. Installatie in de woonkamer.

Folie (foil), site specific installation

[ENG] For this site specific installation I used a roll of agricultural plastic/film. The location is an old ruin in a forest area between the Dutch and Belgian borders. In forests and rural areas you often find pieces of agricultural plastic and film, this waste in nature is of course horrible. On the other hand, agricultural plastic/film can be a material that appeals to the imagination. The work arose from these thoughts.

[NL] Bij deze site specific installatie heb ik een rol (landbouw)folie gebruikt. De locatie is een oude ruïne die in een bosgebied staat tussen de Nederlandse en Belgische grens. In bos en buitengebieden vind je vaak stukjes landbouwplastic of folie. Dit afval in de natuur is natuurlijk afschuwelijk, daarentegen kan landbouwfolie een materiaal zijn dat tot de verbeelding spreekt. Vanuit deze gedachten is het werk ontstaan.

Site specific installation. Two video's and adjustments to the space (ceiling)

Site specific installation, consisting of two video's and adjustments to the space (ceiling, power cables). Two installations are connected by the ceiling holes, by taking the ceiling plates out, where some power cables were hanging down. The holes and cables lead to the video installation part 2, RAW material

part 1: Hierarchy rules – video installation, loop 15 sec.
[ENG] Every day I walk through the woods and countryside, where I often find material that I work with. I also came across three deer of which I made this short film. While editing the film I wondered if I could just make this film public? Because perhaps this was a private moment for the deer at this time of day? And who am I? I kept the film for a long time, when this site specific spot presented itself I used the film in the installation. The installation was installed in the suspended ceiling on top of the ceiling tiles. I edited the film in such a way that the deer walk backwards, maybe they will do that one day and we will never see it? We'll probably never know for sure. To watch the short video film you had to climb up an uncomfortable ladder (about 2.5 m). I did this on purpose so that the viewer had to put in a lot of effort to see the film. With this I wanted to change the hierarchy. A nice thought that the three deer could "dominate" "humans".
It is an intimate short film about three deer walking backwards. After seeing the short film, people often came down from the ladder smiling or full of emotion.

[NL] Dagelijks loop ik door bos en buitengebied, hier vind ik vaak materiaal waarmee ik werk. Zo kwam ik ook drie reeën tegen waar ik deze korte film van heb gemaakt. Tijdens het monteren van de film vroeg ik me af of ik deze film zomaar publiek kon maken? Omdat dit wellicht een privé moment was voor de reeën op dit moment van de dag? En wie ben ik? Ik heb de film een lange tijd bewaard, toen deze  site specific plek zich aanbood heb ik de film gebruikt in de installatie. De installatie was in het systeemplafond bovenop de plafondtegels geïnstalleerd. Ik heb de film zo gemonteerd dat de reeën achteruit lopen, misschien doen ze dat wel ooit en zien wij het nooit? We zullen het waarschijnlijk nooit zeker weten. Om de korte videofilm te bekijken moest je met een oncomfortabele ladder (ongeveer 2,5 m.) naar boven klimmen. Ik deed dit met opzet, zodat de kijker veel moeite moest doen om de film te zien. Hiermee wilde ik de hierarchie veranderen. Een mooie gedachte dat de drie reeen "de mens" konden "domineren".
Het is een intieme korte film over drie achteruit lopende reeën. Na het zien van de korte film kwamen mensen vaak glimlachend of vol emotie van de ladder af.

part 2: RAW material, video installation loop 15 sec.
[ENG] This installation shows a large projection (from floor to ceiling; approximately 2.5x6m.) It is about a chicken that I filmed in a special environment. My original idea was to film the chicken (called kuukel) from below, I thought it would give a new perspective to looking at this beautiful animal. I soon found myself training chicken chicken. I tried to lure her with food and even became impatient because she was afraid to walk on the glass plate (which 'we' humans can also experience with a glass floor). Finally she did it. When I wanted to start editing and had a good look at the film, I felt ashamed of my dominance and my impatient behavior towards the chicken. That was why I decided not to edit the film but to use the unedited version, so 1 on 1, no editing. How do we relate to animals? Consider, for example, the (food) industry?

[NL] Deze installatie toont een grote projectie (van vloer tot plafond – ongeveer 2,5x6m.) Het gaat over een kip die ik in een bijzondere omgeving heb gefilmd. Mijn oorspronkelijke idee was om de kip (genaamd Kuukel) van onderaf te filmen, ik dacht dat het een nieuw perspectief zou geven om naar dit prachtige dier te kijken. Al snel merkte ik dat ik kip Kuukel trainde. Ik probeerde haar te lokken met eten en werd zelfs ongeduldig omdat ze bang was om over de glasplaat te lopen (wat mensen ook kunnen ervaren bij een glazen vloer). Uiteindelijk deed ze het. Toen ik wilde gaan monteren en de film goed had bekeken, schaamde ik me voor mijn dominantie en mijn ongeduldige gedrag tegenover de kip. Dat was de reden waarom ik besloot de film niet te monteren maar de onbewerkte (“RAW”) versie te gebruiken, dus 1 op 1, geen montage. Hoe verhouden wij ons tot dieren? Denk dan ook bijvoorbeeld aan de (voedsel)industrie?

©2009-2024 patricia smits
-das ei des künstlers- all of my works are copyrighted and all rights reserved – they may not be used or reproduced in any way, unless you have my written permission. Patricia Smits////this website does not use cookies, ect. or personal data//